دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسن   سرائی

پست الکترونیکی : h-saraie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جامعه شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی جامعه شناسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1371/07/01

حسن سرائی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^